• israel

empty label

הרב דוד טורנר

בירור המושג 'אור נוגה'

הרב דוד טורנר

בירור המושג "אור נוגה" ע"פ מח' בעל התניא והרב זצ"ל בעניין דברי הרשות בעולם הזה, וביאור השלכות המחלוקת הלכה למעשה. סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא טהרת מידות הנפש.

מומלצים