• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הצמדות לפרטים

הרב אליקים לבנון

ר' חיים מוולוז'ין מבאר לנו עד כמה חשוב לציית לפרטי הלכות, וגם שכתוב 'רחמנא ליבא בעי' מתכוון לעניין הכוונה במצוות ועשייתם באופן צמוד למעשים ביום יום. פרקים פרק ה'.

מומלצים