• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

מה יעשה כשלא יכול לכוון את גופו בתפילה?

הרב אליקים לבנון

מה יעשה אדם שלא יודע את כיוון התפילה? ומה דין אדם שיודע את הכיוון אך אינו יכול לכוון אליו? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן צ"ד.

מומלצים