• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הנפש בתפילה

הרב אליקים לבנון

כדי להתפלל אנו צריכים ל'התפשט' מן הגוף ולהתפלל רק עם הנשמה. "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" מפרש האונקלוס: 'רוח ממללא"- התפילה. שער ב' פרק י"ד.

מומלצים