• israel

empty label

הרב אליעזר קשתיאל

משמעות ה"ספר" בפורים

הרב אליעזר קשתיאל

השורש ס.פ.ר מוזכר פעמים רבות במגילה. מלחמה של עמ"י בעמלק היא מלחמה על הספר. אנחנו רוצים "להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי". כשאנחנו כותבים ספר - אנחנו עסוקים בפרשנות אדירה של המתרחש, וזה התפקיד של עמ"י בעולם. הסיפור יתרחש בכל מקרה, השאלה היא רק מה יהיה המקום של כל אחד ואחד בעלילה.

מומלצים