• israel

empty label

הרב אליהו שחור

משלי - ביאור פרק יג

הרב אליהו שחור

העיקר הוא הרצון ולא התוצאה. הדרך להימנע מרע היא לעשות טוב. מה שבא בקלות הולך בקלות. תורה היא שכל ותפילה היא רגש ואין להכניס שכל לתפילה.

מומלצים