• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

פעולתה של התפילה מצד הקב"ה

הרב אליקים לבנון

התפילה היא מזונה של הקב"ה, ולכן גם אסור לנו לעשות מלאכה לפני התפילה. הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים וכל מילה בתפילה עושה את פעולתה בעולמות העליונים. שער ב' פרק ט' ותחילת פרק י'.

מומלצים