• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

צ'יפס שטוגן בשמן בשרי

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

מה דין צ'יפס/חצילים שטוגנו בשמן שטוגנו בו שניצלים - האם צריך לשמור אחריהם 6 שעות? 

תשובה

שלום.

ירקות שטוגנו בשמן בשרי, כלומר, שמן שטוגנו בו שניצלים, ואח"כ טיגנו בו ירקות -

מחד, מי שאוכל את הירקות, אוכל גם את השמן הבשרי. למדנו ביו"ד, סי' פט', ג', שגם שומן של בשר, לדעת הרמ"א, דינו כבשר, ויש להמתין 6 שעות כדי לאכול חלב. הט"ז, ס"ק ה' כותב בשם הב"י באו"ח, המביא את דעת הגהות מימוניות, שגם מרק בשרי יש לו דין בשר. א"כ, אם נאמר שהשמן דינו כמרק, נמצא שטיגון בשמן הוא, כאילו נתבשלו הירקות במרק בשרי. ומי שאוכל, צריך להמתין 6 שעות כדי לאכול חלבי.

מאידך, מרק בשרי מתבשל, כדי לקבל את טעם הבשר, לכן החמירו בו, לדון אותו כבשרי. אבל השמן, לא מטגנים בו כדי שיקבל את טעם השניצל.

הטעמים להמתין 6 שעות הם, או מפני בשר שבין השיניים, או מפני שהבשר מושך טעמו. 2 הטעמים אינם קיימים במרק.  א"כ, ודאי שזו חומרא שהחמירו להחשיב מרק כבשר.

אם נחזור לשמן הבשרי, מאחר שהוא שונה מהמרק, שאין כל כוונה לתת לו טעם השניצל, לכן מסתבר שלא נאמרה חומרא זו ביחס לשמן.

לסיכום: האוכל ירקות שטוגנו בשמן בשרי, מותר לאכול מיד אח"כ חלב וגבינה. אולם: אין לאכול את הירקות בכלים חלביים, וכמובן, לא לאוכלם עם חלב או גבינה.

יאכלו ענוים וישבעו!

מומלצים