• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

והייתם נקיים מה' ומישראל

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

ישנם הרבה פסוקים ואימרות חז"ל שמשמעותם היא שאנחנו צריכים להשתדל שמעשינו ימצאו חן בעיני הסובבים אותנו ושלא יגרמו ל"פתיחת עין" עלינו (והייתם נקיים מה' ומישראל, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם וכד').

מול זה אנחנו מכירים את המימרא "לא יבוש מן המלעיגים" (אני זוכר שהרב מסביר שזה רק בדברים שכך ההלכה אומרת לעשות) ואת המשל של האב והבן עם החמור שבכל מצב לאנשים היה מה להגיד על ההתנהלות שלהם.

השאלה שלי היא: כמה אנחנו צריכים להתחשב במה שאנשים חושבים עלינו? האם אני צריך להחליט מה לעשות על פי פרשנותם ותגובתם של הסובבים אותי? לאנשים תמיד יהיה מה לומר, זה אומר שכל מעשה שאני עושה שיכול להתפרש בצורה שלילית אני צריך להסביר לכולם למה אני עושה אותו?

אני אתן כמה דוגמאות: אם בחור מהישיבה נוסע הביתה ביום רביעי כי ההורים שלו צריכים עזרה - הוא צריך להסביר את זה לכולם כדי שלא יחשבו שהוא סתם נוסע הביתה?

אם מישהו לוקח 2 שניצלים בארוחת צהרים כדי לשמור לחבר - הוא צריך להסביר שזה לחבר כדי שלא יחשדו בו שהוא לוקח 2 לעצמו?

אם בחור יושב בשיעור ומסכם אותו בפלאפון - הוא צריך להסביר לכולם שזה מה שהוא עושה כדי שלא יחשבו שהוא סתם בפלאפון?

וכן על זו הדרך...

אין מקום להגיד: "אם מישהו מפרש את זה בצורה שלילית - בעיה שלו, אני עושה את מה שאני מאמין בו ורואה לנכון ושכל מי שזה מפריע לו שיהיה חזק"? מה בעצם הגדר של "והייתם נקיים"?

תודה רבה!

תשובה

שלום.

שלושה מאמרים יש:

א. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. אבות, ב, א. זו הדרך של קידוש ד' במידות!כדברי הגמרא ביומא פו, א: מה הבריות אומרות עליו.

ב. לא יבוש מן המלעיגים. שו"ע או"ח א, א, ברמ"א. זה נאמר על מצוות, אותם אנו מקיימים, גם אם לועגים לנו. אנו הולכים עם ציצית, נשותינו הולכות בכיסוי ראש, וכד'.

ג. והייתם נקיים: להרחיק חשד. בגמרא, שבת קכז, ב, כמה סיפורים על החובה לדון לכף זכות. פועל שלא קיבל שכרו, ובעה"ב טרח להסביר. מי שנפגש עם מטרוניתא, ואח"כ טבל, והסביר. ועוד שם. אכן, אם יש לחשוש ממעשה המחשיד, מצוה להסביר, כדי שלא יהיה חשד. אם זה מקובל, לשמור אוכל לחבר וכד', אין צורך להסביר. אבל מעשה לא מקובל, אכן, צריך להסביר.

בשורות טובות!

מומלצים