• israel

empty label

הרב מרדכי וולנוב

בורר זה מה שיוצא או מה שנשאר?

הרב מרדכי וולנוב

מה נקרא הדבר הנברר - מה שיוצא החוצה או מה שנשאר בפנים? נפקא מינה לשפיכת המים מקופסאות שימורים. האם הצמדת מכסה לכלי זה נקרא מסננת? והאם מותר לערות מים על עלי תה שנמצאים במסננת?

מומלצים