• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

התפיסה באלוקות על פי מעלתו של האדם

הרב אליקים לבנון

שמותיו של הקב"ה על פי תפיסת האדם. המשך ביאור ברכת המצוות והשפעתה עלינו. שער ב' פרקים ב'- ג' ד'. סדרת שיעוריו של הרב אליקים לבנון בספר נפש החיים.

מומלצים