• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

תספורת בחול המועד למי שהיה בבידוד

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום הרב.

אדם שהיה בבידוד בימים שלפני סוכות ויצא ממנו בערב סוכות או בתוך ימי חול המועד, ולכן היה מנוע מלהסתפר ולהתגלח לפני החג - האם רשאי להסתפר/להתגלח בחול המועד?

תשובה

המשנה במסכת מועד קטן (דף יג, ב) מתירה למי שיצא מבית האסורים, להסתפר ולהתגלח. הסיבה: איסור התספורת בחול המועד הוא מחמת גזירה: שלא ייכנס לרגל כשהוא מנוול. כלומר: אם הזמן דחוק והוא העדיף לעשות הכנות אחרות לחג, ולכן לא התגלח, ידע, שלא יוכל להתגלח בחול המועד. אבל מי שרצה להתגלח, ולא התגלח מחמת אונס, לא גזרו עליו, ויכול להסתפר ולהתגלח במועד. כך נפסק להלכה בשו"ע סי' תקלא', סעיף ד'.

א"כ, גם מי שהיה בבידוד, ומשום כך לא הסתפר, הרי זה אונס, ומותר להסתפר ולהתגלח בחול המועד.

דין זה נכון גם אם יצא מהבידוד ביום שישי ערב סוכות. אמנם במקרה זה, המשנ"ב, תקל"א, ס"ק ז', מחמיר וכותב, שאם יצא בערב החג "סמוך לחשיכה" רק לו התירו להתגלח, אבל אם היה לו פנאי במשך היום, אין לו היתר. אבל בשער הציון ס"ק ט', הוא מביא את דעת החיי אדם, שגם אם יצא במשך היום, מותר לו להתגלח. המשנ"ב עצמו דוחה את דבריו, אבל למעשה, ביוצא מבידוד, ניתן לסמוך על דעת החיי אדם.

למעשה: היוצא מבידוד בערב החג או בחול המועד, רשאי להסתפר ולהתגלח בחול המועד!

מומלצים