• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

פרשת לך לך - מגן אברהם

הרב אליקים לבנון

"שני אלפים תוהו"- עד מה שאברהם אבינו מחדש בעולם...


פרשת לך לך - מגן אברהם


במהלך השנה אנו מתפללים למעלה מאלף תפילות עמידה, בימות החול, בשבתות וחגים.
כל התפילות פותחות בברכה אבות: אלקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב.
הברכה מסתיימת באיזכורו של אב אחד בלבד: מגן אברהם. כדברי חכמים על הפסוק "ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה": בך חותמים! (פסחים קיז עמוד ב).

למדנו: "שית אלפי שנין הוי עלמא: שני אלפים תוהו. שני אלפים תורה. שני אלפים ימות המשיח". (סנהדרין צז', עמוד א).
עד לידתו של אברהם אבינו, כמעט אלפיים שנה, נקראים השנים הללו, "שנות תוהו". הכוונה היא גם למה שמכונה כיום "תוהו ובוהו". מהומה ואי סדר, אך גם לשון תְהִיָה- תוהה היה העולם משך אלפיים שנה ומחפש את תפקידו, מחפש את דרכו.
הון ושלטון תפסו מקום כבר בימים הקדומים הללו. ניצול הכח והמעמד של "בני (הא-להים) אשר לקחו להם נשים מכל אשר בחרו", כמסופר בסוף פרשת בראשית.
אז באה ההחלטה להשמיד את העולם ע"י המבול.
לאחר המבול, גם נח אינו מצליח לייצב את העולם. חילוקי דעות מתגלים בין שלשת בניו. חם וכנען המקבילים את קללתו של נח, אינם מרפים, כוש, בנו של חם, ילד את נמרוד, אשר החל "להיות גיבור בארץ". דוקא מאותו זרע מקולל, יוצא מי אשר מנסה לשלוט בארץ. הוא מדכא את אברהם אבינו, משליכו לכבשן האש, כדי לסלק כל התנגדות לשליטתו בעולם.
אבל אברהם אבינו, נאמן לאמונתו, מוכן למסור עליה את הנפש, וניצל. הזכות העומדת לאברהם, בנוסף לצדקתו הפרטית, היא זכות הרבים. "ואעשך לגוי גדול".

כאן הננו פוגשים תפנית חדה בהנהגת העולם: לא לסמוך עוד על יחידים, צדיקים וכד', אלא לבנות אומה שלימה, אשר היא תנהיג ותופיע את דבר ה' בעולם.
"בחירה כללית", כך מכנה המהר"ל (נצח ישראל פרק יא') את בחירת אברהם אבינו. "ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (אורות עמ' קד').
מאז קיבלנו על עצמנו את משימת שליחותו של הקב"ה, להביא את דברו לעולמנו.

אנו, כעם ישראל, איננו חיים רק למען עצמנו. כלנו תלמידיו של אברהם אבינו, ממשיכי דרכו, ובהתמדה של אלפי שנים מגלים את דבר ה' בעולמו.
הרבה מהפיכות חיוביות עבר עולמנו, והתקדם והתקרב אל המטרה. אנו קרובים מתמיד להשגת המטרה.
וכל זמן שלא נמלא את שליחותנו עד תומה, לא נחדל מלחתור אליה.
קרוב היום בו יאיר אור חדש על ציון וירושלים, ומתוכם אל העולם כולו, ומלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים. אז נדע שביצענו את דבר ה' לאברהם אבינו,
"ונברכו בך כל משפחות האדמה"!

 

 

מומלצים