• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

פרשת לך לך- אברהם ראש למאמינים

הרב אליקים לבנון

צרות למעשה, והבטחות "על הנייר", חלקן טובות ומבטיחות, וחלקן יסורים, עבדות והשפלה. ואברהם? - "צדיק באמונתו יחיה"!


פרשת לך לך - אברהם ראש למאמינים


 

אברהם אבינו, ראש למאמינים.
האמונה באה לידי ביטוי בכל אורחות חייו. הכיצד?
מה שהננו רואים בענינו, אין לנו צורך להאמין בו, שהרי הוא חי וקיים לפנינו. כוחה של אמונה  בא לידי ביטוי במה שאינו נגלה לענינו. לכן שורש האמונה הוא בקב"ה, אע"פ ש"לא יראני האדם וחי", בכל זאת, אנו מאמינים בו.
האמונה, כשהיא חלשה, אינה באה לידי ביטוי מעשי. רק כאשר היא חזקה ובוערת, היא מביאה אותנו לידי מעשה.

אברהם אבינו, איש רב פעלים היה. בכל פעילותו הוא האמין בקב"ה, וגם האמין בעצמו ובכוחותיו. כאשר הוא נשלח לארץ לא נודעת, "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", הוא יוצא מתוך בטחון מלא בשליחות המוטלת עליו, מתוך בטחון שהוא יוכל למלא את שליחותו.

המטרה היא: ואעשך לגוי גדול!
כמה אחוזים ממטרה זו התגשמו לעיניו של אברהם אבינו? בזהירות נאמר: אפילו לא אחוז אחד! עם כל זה, פועל אברהם אבינו בכל דרכיו, בהתאם לאמונתו. הוא נוטל את רכושו ומשפחתו, עוקר מחרן ו"נודד מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר, עד שבא אל ארץ כנען" (לשון הרמב"ן בראשית יב, א, ד"ה אל הארץ אשר אראך).

אילו חוויות עוברות על אברהם אבינו בארץ?
-ויהי רעב בארץ.
-אברהם יורד מצריימה, שם נלקחת ממנו אשתו.
-הוא שב לארץ, ומתגלות מריבות בינו לבין לוט, שאר בשרו היחיד.
-הוא נפרד מלוט, אך למרות זאת יוצא למלחמה כדי לשחררו מהשבי.
-אין לו בן משרה, אבל הוא מקבל שתי הבטחות:
האחת: הבט השמימה וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. 
והשניה: ידע תדע כי גר יהיה זרעך, ועבדום ועינו אותם.
סיכום דרכו של אברהם אבינו: צרות למעשה, והבטחות "על הנייר", חלקן טובות ומבטיחות, וחלקן יסורים, עבדות והשפלה.  

צדיק באמונתו יחיה!  

דורות יחלפו עד שנראה את התגשמות ההבטחות.

כיום הננו רואים עין בעין, כמה נכונה ואמיתית היא דרך האמונה והבטחון של אברהם אבינו.
לא יועלו חשבונות של זרים, וגם של קטני אמונה מבינינו, לא יעלה בידם לקעקע את האמונה הנצחית, אמונה זו הולכת ומתגשמת, והיא הדורשת מאיתנו להמשיך בשליחות הגדולה המוטלת עלינו.
כל אחד מאיתנו הוא "אברהם אבינו קטן". לכל אחד שליחות פרטית להגשמת החזון הגדול.
יצטרפו השליחויות הרבות הללו, ויחד, יבנו את ה"גוי הגדול", ויחזור ויתגלה "אברהם אבינו, הגדול בענקים"!.

 

 

 

 

מומלצים