• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

חישוב מעשר כספים

הרב אליקים לבנון

חישוב מעשר כספים הלכה למעשה, כולל מחשבון מעשר שני סימולציה הלכתי מיוחד.


חישוב מעשר כספים


מעשר כספים מחושב, בקווים כלליים, כדלהלן:

א. שכר נטו של הבעל והאישה.

ב. קביעת "נטו אמיתי": ניכוי הוצאות על השכר, למשל, נסיעות לעבודה או הוצאות אחרות, שלמעשה מפחיתות מהשכר נטו.
חישוב מחודש של הנטו.

ג. רשימת הוצאות פטורות ממס:

  • מיסי יישוב
  • ארנונה
  • רשאי לחשב גם את הוצאות הבית לפי מינימום הדרוש לאוכל, חשמל וגז, ביגוד - לכל בני הבית. כאמור, לפי תחשיב הוצאות מינימלי.


ד. רשימת הוצאות שהן צדקה:

  • כל הצדקה למוסדות תורה, חסד, בית כנסת וכד'.
  • הוצאות על ילדים למעלה מגיל 8 (אפשר להקיל ולחשב הוצאות על ילדים מעל גיל 6 או להחמיר ולהחשיב רק הוצאות על ילדים מגיל 10) כמו ביגוד, אוכל, תשלומי שכ"ל, טיפול רפואי וכד'.


ה. תחשיב:

  1. לקחת את הנטו שהתקבל בסעיף ב'.
  2. להוריד ממנו את מה שהתקבל בסעיף ג'.
  3. לחשב עשירית מהסכום שהתקבל
  4. להפחית מהעשירית את ההוצאות בסעיף ד'.
  5. הנותר (אם נותר...) זה מעשר הכספים אותו צריך לתת.

לחצו כאן להורדה של מחשבון סימולציה באקסל, לחישוב מעשר כספים בקלות.

מומלצים