• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

מעלין בקדושה ואין מורידין- לעניין תפילין

הרב אליקים לבנון

דין הפיכת תפילין של יד לשל ראש ולהפך, האם מותר וכיצד- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן מב

מומלצים