• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

המכון לחיי המשפחה

גריס

המכון לחיי המשפחה

שאלה

שלום לאחרונה למדתי כי גודל של גריס אינו אוסר בכתם מה המקור וההסבר לדבר?

תשובה

שולחן ערוך, סימן קצ, סעיף ה. שיעור הגודל של "גריס ועוד" נקבע על פי כמות דם היוצאת ממַאֲכֹלֶת (=כינה). לרוב הפוסקים, אף שלא מצויות כיום מאכולות לתלות בהן, כך גזרו חז"ל - לאסור ראיה בלא הרגשה - דוקא מגודל מסוים ולא בשיעור קטן ממנו; בבחינת "הם אמרו (לאסור את המותר מהתורה) והם אמרו (להגביל את שיעור הגודל)", שהרי "אין לך אלא מה שנאסר במנין הראשון, שהיה מאכולת גדול כגריס הקלקי, ואף על גב דליכא עכשיו כהאי גוונא... רק שאי אפשר להתיר מה שנאסר במנין הראשון, ושיעור קטן לא נאסר מעולם". שו"ת חתם סופר, חלק ב, יורה דעה, סימן קפב.

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים