• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

המכון לחיי המשפחה

עדשות וטבילה

המכון לחיי המשפחה

שאלה

אישתי משתמשת בעדשות לעיניים בקביעות האם חייבת להסיר אותם לפני הטבילה ?

תשובה

עדשות קשות (שרגילים להסירן לפני רחצה) ועדשות רכות (שמוציאים אותן מידי יום לניקוי ולפני השינה) יש להסירן לפני הטבילה. אם טבלה עימן יש לשאול מורה הוראה, מאחר שיש המקלים בהן בדיעבד. עדשות קבועות ועדשות חד-פעמיות (המיועדות לשהות פרק זמן ארוך בעין, ללא צורך להסירן בעת הרחצה או השינה) מן הדין אינן חוצצות, אך לכתחילה לא תטבול בהן.

התשובה נכונה ליום נתינתה

מומלצים