• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

רבני ישיבת אלון מורה

חנוכה

רבני ישיבת אלון מורה

שאלה

שלום רב! אני לא כ"כ יודעת אם זו שאלה לרב או שאלה להיסטוריון, ובכל זאת.. למדתי כי אנטיוכוס אפיפנס בזז את כלי המקדש ובינהם המנורה עוד בשנת -168. אם כן השאלה הנשאלת היא על מה הדליקו החשמונאים בשנת -163 את השמן שהספיק לשמונה ימים? האם הספיקו ליצור מנורה חדשה?האם זה מותר?

תשובה

שלום וברכה! הגמרא במסכת מנחות (דף כח´ עמוד ב´) מספרת על המנורה שעשו בית חשמונאי, וכך כתוב שם: "שפודים של ברזל היו וחיפום בבעץ (=ציפו אותם בבדיל, מתכת רכה). העשירו – עשאום של כסף. חזרו והעשירו – עשאום של זהב". לכאורה, מעשה זה סותר את הפסוקים המדברים על "מקשה זהב תעשה את המנורה", אך הגמרא מבארת שהמנורה כשרה גם כשנעשית ממתכות אחרות, וצריכה להיעשות במקשה וביציקה אחת - רק כשהדבר אפשרי. כך גם פסק הרמב"ם (בהלכות בית הבחירה פרק ג´ הלכה ז´): "שבעת קני המנורה מעכבין זה את זה ושבעה נרותיה מעכבין זה את זה (ואין ליפחות משבעה), בין שהיתה של זהב ובין שהיתה של שאר מיני מתכות (שאפשר להשתמש בהן, אך צריך דוקא שבעה קנים)". כך עשו גם בית חשמונאי: בתחילה, כשלא היה להם ממון – עשו את המנורה ממתכת רגילה, ורק כשהעשירו יותר הצליחו לעשותה מזהב. חנוכה שמח ומאיר מרדכי

מומלצים