• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

אמצעים לראיית לילה בשבת

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
א. בעמדות שמירה ובפעילויות שונות בלילה, יש שימוש באמצעים לראיית לילה. מהי דרך השימוש הנכונה בהם בשבת?
ב. במידה שחייל אכן צריך לעשות פעולה בשבת (הדלקת האמר"ל / החלפת סוללה), האם יש לעשות זאת בשינוי?

תשובה

א. אמר"ל: אם יכול לדלוק כל הלילה, צריך להשאירו דלוק.
אם יש חשש שהסוללות לא יספיקו, מותר להדליק ולכבות כרגיל לפי הצורך בפעילות.
בסוף השימוש בפעילות או בשמירה, אם יש סיכוי שיזדקקו לו בהמשך הלילה, כמו למשל חייל שנמצא בכוננות הקפצה, מותר לכבות. אך אם אין סיכוי שנשתמש בו, להשתדל לא לכבות. כלומר, אם חייל מקבל פקודה לכבות, יכבה. הכיבוי הוא מלאכה שאינו צריך לגופה, שלפי רוב הפוסקים היא איסור דרבנן, והואיל והחייל לא מצוי בפרטי הדברים, אם יש פקודה - יכבה.
ב. שינוי: כמעט ואין דרך לעשות את הדברים בשינוי, מפני שלא כל שינוי הוא גם שינוי הלכתי. לכן - הדרך היא, לעשות כרגיל.

מומלצים