• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

לימוד דברי חול, והכנה מקודש לחול

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
א. חיילים הנמצאים בקורסים שונים ועליהם להיבחן על חומר רב, האם מותר ללמוד בשבת את מקצועות החול למבחן שיערך במהלך השבוע?
ב. כאשר יוצאים במוצ"ש לשבוע שטח, האם מותר להכין בשבת דברים וציוד (שאינם מוקצים), או ללמוד את הניווטים לצורך היציאה לשטח?

תשובה

א. בסימן ש"ז סע' ט"ז כותב הרמ"א, שמותר לקרוא דברי חולין הכתובים בעברית.
עפ"ז, לימוד חומר לימודי כזה, מותר, ובמיוחד שהלימוד הוא לצורך מצווה - להכשיר את עצמו להיות לוחם טוב יותר.
מצד הכנה לחול שאסורה בשבת, גם אין חשש, כי זה דבר שאין בו מעשה, וגם הלימוד הוא כעת, בשבת, והידיעה למחר נמשכת ממילא.
ב.  באותו היתר, מותר ללמוד מפות ולהכין במחשבה ניווטים.
הכנת ציוד – רק אם יש לו שימוש בשבת - מותר. אם כל ההכנה היא לצורך מחר - אסור.

מומלצים