• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

גדר כלי לנטילת ידיים של בוקר

הרב אליקים לבנון

שאלה

שלום כבוד הרב,
מה מוגדר כלי לנטילת ידיים של בוקר?

תשובה

נטילת ידיים לבוקר, נחלקו בה הפוסקים. השו"ע בסימן ד' סע' ז', כותב: "טוב להקפיד בנטילת ידים שחרית בכל הדברים המעכבים בנטילת ידים לסעודה", דהיינו: כלי, כֹח גברא, ומים שלא נפסלו.
הרמ"א מגיה, שכל אלו אינם מעכבים.
בספר כף החיים (סימן ד' אות ו' ואות כ"ז) כותב המחבר, שהדבר תלוי במחלוקת הרא"ש והרשב"א בטעם נטילת ידיים של הבוקר. לרא"ש, ששיטתו היא שהנטילה עיקרה היא משום נקיות ידיים לתפילה, אין להקפיד על כלי, כֹח גברא ועל המים. אבל לרשב"א, שעיקר הנטילה לשיטתו היא משום שאדם מתחדש כבריה חדשה, צריך כלי, כֹח גברא ומים כשרים לנטילה.

למעשה: אם אין נטלה, כל הכלים כשרים לנטילה.

מומלצים