בפרשתנו מופיע פעמים רבות הביטוי "המקום אשר יבחר ה'". בפשטות המקום הכוונה לבית הבחירה, אך בעומק ניתן להסביר שהכוונה לקב"ה הנקרא "מקומו של עולם". התורה מצווה אותנו לדרוש את ה' ולדבקה בו ומתוך כך להשתוקק לבית הבחירה. עלינו לדעת שכל מקור חיותנו הוא רק מהבורא יתברך שמו, מתוך הבנה זו לא נהיה מכונסים בתוך עצמנו, לא נחשוב כל הזמן על עצמנו, אלא נרצה ונשאף להיטיב עם הבריאה.