שני סוגים של שכר למצוות - על פי תוכן המצווה ועל פי אופן עשייתה.