הרב מסביר למה יש עניין דווקא שיהיו צדיקים, בינוניים, ורשעים. הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. ותרנות זו מידה רעה.