• israel

על הישיבה


ישיבת ברכת יוסף - אלון מורה


ישיבת ברכת יוסף, נוסדה באלון מורה בשנת תשנ"ו, ע"י מו"ר ראש הישיבה הרב אליקים לבנון שליט"א, מתלמידיו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.
הישיבה הוקמה כהמשך לכולל אברכים שיוסד באלון מורה בשנת תש"מ.


חזון

"וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול, נענו כולם ואמרו תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה" (קידושין מ:)

הישיבה מגדלת קרוב לחצי יובל, אנשי תורה ומידות, חדורי שליחות ובעלי חזון. תורתה הגדולה של הישיבה, יונקת מנחלת יוסף הצדיק, נושאת בתוכה חזון גדול של חיבור שמים וארץ, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".

 
תורת הישיבה

בישיבת לומדים כ-180 בחורים ואברכים, אשר במסירות והתמדה עוסקים בתורה, ובונים קומה משמעותית בבניין הנפש הפרטית ובבניין נשמת האומה. הישיבה מחנכת לתורה ארץ ישראלית גדולה עם שילוב לחיי המעשה, מתוך שמחה ודיבוק חברים.

הישיבה יונקת את רוחה מתורתו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, המאירה ומדריכה את דרכה של תורה בדורנו המיוחד, המביטה אל דברת הקץ המגולה ואל אור הישועה הזרוחה (מתוך הראי"ה, אגרת שע"ח).

הלימוד בישיבה כולל לימוד גמרא בעיון, תוכנית הלכה, שיעורי תנ"ך, אמונה ומוסר ברמה גבוהה.

ישנה גם הכנה לחיים תורניים. הבחורים לומדים על הבית היהודי, חינוך ילדים ושיעורי חברה.


שירות צבאי

במהלך תקופת הישיבה, משלבים הבחורים שירות צבאי, במסגרת שירות ההסדר. תוך ליווי אישי לקראת הגיוס, תוך כדי השירות ובחזרה לישיבה. הישיבה רואה בשירות בצה"ל מצווה נעלה ושליחות גדולה, של כניסה תחת האלונקה הכללית, יחד עם בניית קומה נוספת בנפש.


משפחתיות

הבחורים זוכים לייחס אישי חם ואוהב מראש הישיבה ומצוות הרבנים בכל שעות היממה ובכל עניין.

משפחות האברכים ובוגרים שגרים בסמוך לישיבה משמשים בית חם עבור הבחורים.


בוגרים

"הביטו אל צור חוצבתם" - גם לאחר תקופת הלימוד בישיבה, נשמר קשר עם הבוגרים, הישיבה היא ראשית דרכם, ונשארת לעד מקור לקשר רוחני ולהתעלות. שמירת הקשר עם הישיבה ורבניה מהווה מצפן לכל החיים.