הרב אליקים לבנון

פרשת לך לך - אברהם אבינו, אמונה וגבורה!

הרב אליקים לבנון


פרשת לך לך - אברהם אבינו, אמונה וגבורה!


מידת החסד כידוע מיוחסת לאברהם אבינו, "חסד לאברהם", אולם יש שתי מידות נוספות בהם מצטיינת דמותו של אברהם אבינו: האמונה והגבורה.
"והאמין בה'", כך מתארת התורה את תגובתו של אברהם להבטחת הקב"ה "כה יהיה זרעך". וכדברי חכמים (שבת צז,א): החושד בכשרים לוקה בגופו. דכתיב, במשה רבנו, "והן לא יאמינו לי". אך לפני הקב"ה גלוי שהם יאמינו, דכתיב ויאמן העם. אמר לו: הם מאמינים בני מאמינים, מבניו של אברהם אבינו. אתה אין סופך להאמין, שנאמר יען לא האמנתם בי.

יסוד האמונה מופיע אצל אברהם אבינו יחד עם תכונת הגבורה. "האדם הגדול בענקים, זה אברהם אבינו, שהיה גבוה, קומתו כנגד שבעים וארבעה אנשים"(מסכת סופרים כא,ט).
שתי התכונות הללו נדרשות הן זו לזו. הנה נקרא אברהם אבינו לשליחותו של הקב"ה, המוציאו מבית אביו וממשפחתו, ללכת אל ארץ לא נודעת. במבט לאחור, רואה אברהם רבים לפניו, אשר נכשלו בשליחותם ולא מילאו את התקוות אשר תלה בהם הקב"ה. אדם הראשון החל את תפקידו בגן עדן, אך גורש משם. נח היוצא מן התיבה, עם שליחות לבנות מחדש את העולם, ומיד נכשל אחד מבניו עד כדי ההכרח לקללו, "ארור כנען". ובודאי, אנשי דור הפלגה שהיו בעלי כוחות אדירים, והקב"ה הפיצם ובלל את שפתם.
מי אם כן ערב לאברהם שהוא יהא שונה מקודמיו, ויצליח יותר במילוי שליחותו. לשם כך, נצרך הוא בראש ובראשונה ליסוד האמונה. קוראים אנו בפרקי ההלל שבתהילים: "האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחפזי, כל האדם כוזב". פשט הפסוק מורה לנו שהאמונה נשענת על סבלנות, שהרי בניגוד ל"האמנתי" מעמיד דוד המלך את "אני אמרתי בחפזי".

האמונה דורשת פריסה רחבה של זמן. לא חיפזון, לא "עכשוויזם", אלא תנועה ארוכה לקראת התקיימותו של חזון האמונה. לשם כך, נדרשת גם מידת הגבורה, גבורת הגוף וגבורת הרוח. "איזהו גיבור? הכובש את יצרו".
אמונה, סבלנות וגבורה הינן שלוש תכונות הצועדות שלובות זרוע. אנו חייבים לאמץ לעצמנו את התכונות הללו, כמעשה אבות סימן לבנים.
כיום, עדיין הננו בהמשכו של אותו תהליך אשר החל אצל אברהם אבינו. עדיין לא השלמנו את המשימה אשר הוטלה על אבותינו. אנו, כבנים ממשיכים, זקוקים למבט אמוני רחב כדי לראות את כל המסלול בו הננו הולכים, לא רק את ראשיתו, או את אמצעיתו, אלא, מראשיתו ועד סופו. סבלנות רבה דרושה לזו, להתאזר בה, כדי לא להתייאש בדרך.
ועל הכל, אותה מידת הגבורה, לעמוד כנגד אלה אשר שכחו במקצת את חזונו של אברהם אבינו, ומנסים להשפיל את ההולכים בדרכו.

באמונה, בסבלנות ובגבורה,
נמשיך לבנות, וננצח!