הרב דוד אמיתי

פרשת ניצבים - וילך: מהי תשובה מאהבה?

הרב דוד אמיתי

  • doc

פרשת ניצבים - וילך: מהי תשובה מאהבה?


אומר ה'שם משמואל':
"אמרו ז"ל (יומא פ"ו ע"ב) תשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות, וּמְיראה נעשות כשגגות.
והנה בש"ס ר"ה (ט"ז ע"ב) נאמר למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין - כדי לערבב השטן, ורש"י מפרש  כשישמע ישראל מחבבין את המצוות מסתתמין דבריו, ופירשנו שמאחר שרואה שמחבבין את המצוות" {ותוקעים מיושב ומעומד, ועד מאה קולות} "הרי עושין תשובה מאהבה והזדונות נעשות כזכיות, א"כ מתירא לקטרג ולהביא עוד חבילות של עבירות פן עשו תשובה גם על אלו ומן העבירות יהיו זכויות, ומתבהל ואינו יודע מה לעשות".
לפי"ז עיקר הניצחון שלנו נגד השטן ברה"ש, תלוי בשמחה שלנו במצוות, בהתלהבות בתפילות ובסעודות, באהבת הבורא, והמלכתו מתוך שמחה ועונג.
כששמחים ומתלהבים אזי הדיון בבית המשפט בכלל לא מתחיל והקטיגור מסתלק מרוב פחד.
שנזכה.