הרב דוד אמיתי

פרשת קרח - הרס מחלוקות

הרב דוד אמיתי

  • doc

פרשת קרח - הרס מחלוקות


"כי יפלא ממך דבר- בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך!"
בפרשתנו אנו נפגשים עם האסון הנורא מכל – המחלוקת. אשר האש שלה שורפת ומכלה הכל. על המחלוקת כותב ר' חיים ויטאל בשם האר"י הק' דברים מבהילים: כתוב- "כי יפלא ממך דבר בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע דברי ריבות בשערך" והפסוק הזה רומז על חורבן הבית, שכאשר נחרב בית המקדש שאלו מלאכי השרת את הקב"ה: רבש"ע אתה ציותה בתורתך "ושפך את דמו וכסהו בעפר"- ולא קיימת! שהרי נשפך דמם כמים ואין קובר, אתה ציות "ופינו את הבית" המנוגע טרם הריסתו- והרי הבית וכל מחמדיו עולה באש, אתה ציותה "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"- והרי חנה ו-7 בניה נהרגו ביום אחד?! (וידוע שהקב"ה מקיים את כל התורה כולה- מניח תפילין וכו' כמו שאנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו-במצוות שלו) וזהו שכותב הפסוק כי "יפלא ממך דבר (היינו שיקשה על השי"ת), בין דם לדם (מצוות כיסוי הדם), בין דין לדין (חנה ו-7 בניה), בין נגע לנגע (פינוי הבית המנוגע)- כיצד הקב"ה עובר על מצוותיו?! ועל זה מתרץ הפסוק "דברי ריבות בשערך"- בגלל מחלוקת ומריבות אין כלום. המחלוקת שורפת הכול ואפילו את התורה הקדושה!
שנזכה לברוח תמיד מהמחלוקת כמו מאש...