• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דין הוספה מחול על קודש בערב יום כיפור

הרב אליקים לבנון

צריך להוסיף מהחול על הקודש ולהפסיק לעשות מלאכה ולאכול כבר קצת לפני יום כיפור. מה המקור לזה? באילו ימים נוספים נוהגים זאת? כמה צריך להוסיף? האם מדליקים נרות בערב יו"כ? מתי מברכים שהחיינו? מהם העינויים ביו"כ? כמה אסור לאכול ולשתות? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תר"ח-תרי"א.

מומלצים