• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

מה העניין לבקש סליחה בערב יום כיפור?

הרב אליקים לבנון

אדם שפגעת בו - צריך לפייסו 3 פעמים. מה הדין באדם שפגע ברבו? איזה עוד סיבה יש לבקשת הסליחה? האם צריך לברך על טבילה בערב יום כיפור? למה מתוודים במנחה בערב יו"כ? והאם יש וידוי נוסף שצרים לאומרו בבין השמשות? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים תר"ו-תר"ז.

מומלצים