• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב אליקים לבנון

דין חולה ודין לימוד תורה בתשעה באב

הרב אליקים לבנון

כל הדינים הנוהגים באבל נוהגים גם בט' באב. מהו סדר התפילה בתשעה באב? האם מותר להרהר בדברי תורה? מה דין מעוברות ומניקות? מה דין חולה שאין בו סכנה? ובאיזה מקרה מותר לאכול לשיעורין? טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"ד.

מומלצים