• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

הלכות פסח תשפ"א

הרב אליקים לבנון

הלכות חג הפסח תשפ"א, מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א. כולל זמנים, הנחיות ומידות שיעורים הרלוונטיים לחג הפסח, הלכות מכירת חמץ, הכשרת כלים, תענית בכורות, בדיקת חמץ, ביטול חמץ, שריפת חמץ, הכנות לשבת ולליל הסדר, שבת הגדול, ביעור חמץ וביטולו והלכות ליל הסדר. בנוסף: כיצד צריך לנקות? רשימת מוצרי חמץ, כשרות מוצרים שאינם מזון, תרופות ודיני הכשרת כלים.

  • צפה בדף מקורות

מומלצים