• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דיני הברכות על קריאת המגילה

הרב אליקים לבנון

דיני הברכות על המגילה - האם מברכים שהחיינו גם ביום? מה דין מוקפים בברכת שהחיינו? והאם יברך על קריאה בחומש כשאין לו מגילה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרצ"א-תרצ"ב.

מומלצים