• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

דברים המעכבים ודברים שלא מעכבים בקריאת המגילה

הרב אליקים לבנון

על אילו טעויות מחזירים את הקורא? למה צריך לקרוא את עשרת בני המן בנשימה אחת? אילו פסוקים גם הציבור קורא? ולמה מכים ומרעישים בעת קריאת "המן"? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תר"צ.

מומלצים