• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

החייבים בקריאת מגילה ומי שאין באפשרותו להשיג מגילה לפורים

הרב אליקים לבנון

מה רמת החיוב לנשים? מה יעשה חייל שאין לו מגילה בי"ד? ומי מברך כשהקורא כבר יצא ידי חובה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ח.

מומלצים