• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

תאריך קריאת המגילה בימינו

הרב אליקים לבנון

מתי קוראים את המגילה בימינו? מהן הסיבות לקביעת תאריך קריאת המגילה? למה "מוקפת חומה" נמדדת דווקא מימות יהושע בין נון ולא מתקופת פורים? ומה דין עיר הקרובה לספק כרך? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תרפ"ח.

מומלצים