בננו הבכור עבר את גיל 10 ורוצה לצום את צום גדליה. זה נכון לו?