• israel

תרומה בהוראת קבע בנקאית

בזכות שותפותכם קול התורה בנחלת יוסף הצדיק ימשיך ויגדל.
זכות גדולה ומיוחדת יש בהקמת עולם התורה בדורות המיוחדים בהם הופיע אור ה' בקיבוץ הגלויות ובחידוש עולם התורה בארץ ישראל.

פרטים

ניתן למלא את הטופס המצורף,
להחתים את סניף הבנק שלכם ולהעביר
אלינו לכתובת הדוא"ל:
bimad.alonmore@gmail.com
או לפקס: 02-9973965

לחץ להורדת הקובץולמילוי הפרטים