• israel

תרומה בהעברה בנקאית

בזכות שותפותכם קול התורה בנחלת יוסף הצדיק ימשיך ויגדל.
זכות גדולה ומיוחדת יש בהקמת עולם התורה בדורות המיוחדים בהם הופיע אור ה' בקיבוץ הגלויות ובחידוש עולם התורה בארץ ישראל.

פרטים

ניתן לבצע העברה בנקאית לפרטי החשבון הבאים:
בית מדרש לתורה ולהוראה
בנק פאגי (52)
סניף פ"ת (181)
מספר חשבון: 103799
קבלה תשלח לביתכם בהקדם.