• israel

תרומה בצ'ק בדואר

בזכות שותפותכם קול התורה בנחלת יוסף הצדיק ימשיך ויגדל.
זכות גדולה ומיוחדת יש בהקמת עולם התורה בדורות המיוחדים בהם הופיע אור ה' בקיבוץ הגלויות ובחידוש עולם התורה בארץ ישראל.

פרטים

ניתן לשלוח תרומה לכתובת הבאה:

בית מדרש לתורה ולהוראה
ת.ד 438
אלון מורה
מיקוד 4483300