• israel

empty label

הרב אליקים לבנון

פרשת לך לך - שלב אחרי שלב

הרב אליקים לבנון

עוד התקדמות ועוד התקדמות, וכשמסתכלים אחורה רואים את זה כהר גבוה... אברהם אבינו מלמד אותנו את הנקודה הזאת.


פרשת לך לך - שלב אחרי שלב


במסכת סוכה, נב, א, מביאה הגמרא את דברי המדרש, שלעתיד לבוא, מביא הקב"ה את יצר הרע, ושוחטו לפני הצדיקים ולפני הרשעים. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה והם בוכים בכי של שחרור, ושמחה: כיצד הצלחנו לכבוש הר גבוה כזה. רשעים נדמה להם היצר הרע כחוט השערה, ואף הם בוכים: כיצד לא הצלחנו לעבור חוט שערה זה.
התמיהה העולה היא, כיצד יכול אותו גורם להיראות בשני פנים, גם הר וגם חוט שערה?

התשובה היא שיש להבחין בין לפני מעשה לבין אחר מעשה. לפני מעשה שהננו באים לעשות, גם פרוייקט גדול נראה לנו כחוט שערה. הנה נעבור חוט שערה זה וכבר הננו על דרך המלך. לאחר שהתקדמנו, נגלה לנו עוד חוט שערה  ועוד אחד וכו' וכו'. כאשר הננו צופים לאחור, מתברר שעברנו הרבה חוטי שערה כאלה, וכולם הצטרפו להר גבוה.
רשעים שלא התקדמו, יש לפניהם רק חוט שערה. אין הם מביטים לאחור, מפני שאין מאומה מאחריהם.
צדיקים שהתקדמו, מביטים קדימה ורואים רק חוט שערה, אך כשהם מביטים לאחור, הנה עברו הר גבוה.

לכאורה, מצוה פשוטה מצטווה אברהם אבינו: לך לך אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול. ודאי יש קושי לעזוב את ארצו ומולדתו, אך גם זה חוט שערה שניתן לעוברו.
אילו היה יודע אברהם אבינו כמה תלאות, יסורים, מכשולים, גלויות וכד' עוד יעמדו בפניו ובפני בניו עד היותם ל"גוי גדול" האם היה בכוחו לצאת לדרך?
כ"ראש למאמינים" הוא אכן שומע את חזון העתיד:
ידע תדע כי גר היה זרעך ועבדום ועינו אותם וכו'. והוא יוצא לדרך!

מה היה אומר אברהם אבינו אילו היה עובר היום בארץ, "עד מקום שכם עד אלון מורה"?
ודאי היה מתבונן לאחור, לראות את ההר הגבוה אשר עברנו, לראות את ההתיישבות והבניה ביהודה ושומרון ובכל ארץ ישראל – ומזה היה שואב כוחות לעמוד בתפילה לפני הקב"ה, שהוא אלקי אברהם ומגן אברהם, ולבקש להמשיך את המפעל האדיר, כדי להגשים את החזון:
ואעשך לגוי גדול, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ!

מומלצים