• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת תצוה - נצחיות המשכן

הרב דוד אמיתי


פרשת תצוה - נצחיות המשכן


נצחיות המשכן בזכות עבודה עברית:

כותב הספורנו (לח כא):
אז"ל (סוכה מו) שמא תאמר אבד סברם ובטל סכוין (של עצי המשכן), ת"ל עצי שטים עומדים שעומדים לעד ולעולמי עולמים. וגם כן לא נפל דבר להם ביד האויבים, על הפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו כמבואר בחרבן בית ראשון על ידי נבוזראדן, שלא נזכר שם דבר מעניני משכן משה רבנו ע"ה:
ספר מעלות זה המשכן שבשבילם היה ראוי להיות נצחי ושלא ליפול ביד אויבים.
א'- שהיה משכן העדות, שהיו בו לוחות העדות.
ב'- אשר פקד על פי משה.
ג'- שהיתה עבודת הלויים ביד איתמר, כי אמנם משמרת כל חלקי המשכן ביד איתמר היתה.

ד'- ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה, שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו, מיוחסים וצדיקים שבדור, ובכן שרתה שכינה במעשי ידיהם ולא נפל ביד אויבים. אבל מקדש שלמה שהיו עובדי המלאכה בו מצור, אעפ"י ששרתה בו שכינה נפסדו חלקיו, והוצרך לחזק את בדק הבית ונפל בסוף הכל ביד אויבים. אבל בית שני שלא היה בו גם אחד מכל אלה התנאים לא שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים,
כי אמנם בית שני לא היה משכן העדות, שלא היו בו לוחות העדות, ולא פוקד כי אם על פי כורש ולא היו שם בני לוי, כמו שהעיד עזרא באמרו ואבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם, ומן המתעסקים בבנינו היו צידונים וצורים, כמבואר בספר עזרא.  

מומלצים