• israel

חיפוש לפי קטגוריה

empty label

הרב דוד אמיתי

פרשת קרח - הרס מחלוקות

הרב דוד אמיתי

מה אמר רבי חיים ויטאל בשם האר"י הקדוש, וכיצד אפשר לומר שהקב"ה עובר על מצוותיו?!


פרשת קרח - הרס מחלוקות


"כי יפלא ממך דבר- בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך!"
בפרשתנו אנו נפגשים עם האסון הנורא מכל – המחלוקת, אשר האש שלה שורפת ומכלה הכל.
על המחלוקת כותב ר' חיים ויטאל בשם האר"י הקדוש דברים מבהילים: כתוב- "כי יפלא ממך דבר בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך" והפסוק הזה רומז על חורבן הבית, שכאשר נחרב בית המקדש שאלו מלאכי השרת את הקב"ה: רבש"ע אתה ציותה בתורתך "ושפך את דמו וכסהו בעפר"- ולא קיימת! שהרי נשפך דמם כמים ואין קובר, אתה ציות "ופינו את הבית" המנוגע טרם הריסתו- והרי הבית וכל מחמדיו עולה באש, אתה ציותה "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"- והרי חנה ושבעת בניה נהרגו ביום אחד?!
(וידוע שהקב"ה מקיים את כל התורה כולה- מניח תפילין וכו' כמו שאנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו-במצוות שלו)
וזהו שכותב הפסוק כי "יפלא ממך דבר (היינו שיקשה על השי"ת), בין דם לדם (מצוות כיסוי הדם), בין דין לדין (חנה ושבעת בניה), בין נגע לנגע (פינוי הבית המנוגע)- כיצד הקב"ה עובר על מצוותיו?!
ועל זה מתרץ הפסוק "דברי ריבות בשערך"- בגלל מחלוקת ומריבות אין כלום. המחלוקת שורפת הכול ואפילו את התורה הקדושה!
שנזכה לברוח תמיד מהמחלוקת כמו מאש...

מומלצים